Onze historie

Floriade

De geschiedenis van NL Solarpark de Kwekerij begint in februari 2012 tijdens een kennismaking tussen Ton Koenders en Erik Mol. Ton Koenders, ontwikkelaar van zonne-energieprojecten en Erik Mol, beleidsmedewerker duurzaamheid en milieu van de gemeente Bronckhorst, hebben tijdens deze kennismaking de mogelijkheden van een zonne-energiepark in de Gemeente Bronckhorst besproken. Ton Koenders werkt ten tijde van die bespreking samen met Nico Wissing van NL Greenlabel aan de bouw van een ‘duurzame-energie-tuin’ voor de wereld tuinbouw expo Floriade in Venlo, een tuin waarin veel duurzame energie componenten zijn verwerkt onder andere een zonne-energie boom, een carport met zonnepanelen en een tuinhuis dat zonne-energie opwekt. De gemeente Bronckhorst heeft in Hengelo (Gld) op dat moment nog gronden beschikbaar. Deze gronden zijn oorspronkelijk bedoeld voor een uitbreidingsplan met 250 nieuwbouwwoningen. Door de economische situatie op dat moment is een nieuwbouw project van de geplande omvang niet meer realistisch. Zo ontstaat het idee om op deze gronden een zonne-energie park in de stijl van de tuin op de Floriade te ontwikkelen. Het grootschalig opwekken van duurzame energie ingebed in het landschap.

Ideeën worden door Nico omgezet

Ideeën worden door Nico omgezet in een eerste ontwerp waarin 8000 zonnepanelen, met een capaciteit van 2 megawatt, worden ingebed in een parkachtige omgeving. NL Solarpark de Kwekerij zal op dat moment, het grootste solarpark van Nederland worden. Het eerste ontwerp is van 21 juni 2012. Solarpark de Kwekerij moet een park worden waar leven in zit. Het idee is om het park gedurende de dag open te stellen zodat burgers hier kunnen wandelen en recreëren. Het ontwerp inclusief de duidelijke visie van Ton en Nico wordtaan de gemeente Bronckhorst gepresenteerd. De Gemeente Bronckhorst is razend enthousiast.

Er wordt in augustus 2012 een intentieovereenkomst getekend met de gemeente Bronckhorst voor een eerste aanzet van het plan. Op 21 juni 2013 wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Bronckhorst en de betrokken ondernemingen van Ton en Nico. Op 3 december 2013 wordt voor de verdere ontwikkeling van het solarpark een nieuwe onderneming opgericht: NL Solarpark de Kwekerij B.V. Begin 2014 start Gaby Koenders als ‘kartrekker’ van dit unieke project.

Aangezien het geplande zonne-energiepark direct zal grenzen aan verschillende woonwijken worden de woningeigenaren al in dit stadium betrokken in de projectplannen. Ook met de projectontwikkelaars van de nieuwbouwwijk wordt intensief contact gehouden. Begin 2014 is er eigenlijk nog maar heel weinig ervaring met grote zonne-energie projecten in Nederland.

Wereldwijd is er zelfs geen ervaring met een project als NL Solarpark de Kwekerij. Om deze reden zal er een nieuw business model opgezet moeten worden. Op dat moment wordt uitgegaan van een project bestaande uit 8.000 panelen van 250 watt piek per paneel.

Door het unieke karakter van het park is voor de financiering van dit project geen sprake van een standaard oplossing. De zogenaamde postcoderoos subsidieregeling wordt in januari 2014 in Nederland geïntroduceerd. Deze regeling werd als een kans voor het project gezien. Maar na onderzoek is gebleken dat deze regeling niet haalbaar was voor NL Solarpark de Kwekerij. Voor Solarpark de Kwekerij biedt enkel de laatste fase van de SDE+ subsidie 2014 voldoende financiële basis. Er wordt besloten om de SDE+ 2014 fase 6 subsidie aan te vragen. Deze aanvraag moet uiterlijk op 3 november 2014 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De belangrijkste voorwaarde voor deze subsidie is echter een verleende omgevingsvergunning voor het project! De gemeente Bronckhorst heeft op 27 oktober 2014 de omgevingsvergunning verleend aan NL Solarpark de Kwekerij BV. Met de ondertekende ontwikkelovereenkomst en de verstrekte omgevingsvergunning wordtde SDE+ subsidie (SDE+ fase 6 – 2014) op 3 november 2014 aangevraagd. Eind februari 2015 ontvangt NL Solarpark de Kwekerij het verlossende schrijven: een SDE+ fase 6 2014 beschikking!. Een essentiële stap voor de verdere ontwikkeling van het project is daarmee gezet. Met het verkrijgen van deze exploitatiesubsidie is er namelijk de basis gelegd voor de financiering van NL Solarpark de Kwekerij.

Van idealistisch naar realistisch

In de navolgende periode wordt concreet gezocht naar samenwerkingspartners voor de financiering en voor de afname van de opgewekte stroom. Met de verkregen SDE+ subsidie lijkt er een goede eerste financiële basis. Echter, dit betekent ook dat er binnen een jaar na kennisgeving van deze subsidie opdrachten verstrekt moeten zijn voor de bouw van de zonne-energie installatie. Indien dit niet wordt gedaan, vervalt de SDE+ subsidie! Vanaf maart 2015 is de focus steeds sterker gaan liggen op de financiering van de aanleg van NL Solarpark de Kwekerij. Doch, het is de benodigde investering en het terugkerende jaarlijkse onderhoud van het groendeel van het park dat niet gefinancierd kan worden met de opbrengsten uit de zonne-energie businesscase. Het unieke aan het park blijft de achilleshiel. Het is vijf voor twaalf voor het project! De angel zit duidelijk in de aanleg en het jaarlijks onderhoud van het groendeel.

Er wordt op dat moment besloten om concessies in het ontwerp te doen. Er wordt bijvoorbeeld besloten om een relatief dure landmark te laten vervallen.

Er worden diverse subsidieaanvragen voor het groendeel bij diverse partijen ingediend. Daarna ontstaat het idee om de zon- en groenactiviteiten te splitsen in twee juridische vormen. Gekozen is voor een entiteit die het zonne-energie deel zal realiseren en daarvoor de exploitatie voert. De andere entiteit (een stichting) is verantwoordelijk voor de aanleg van het groendeel van het park, het onderhoud voor de aankomende 25 jaar en de openstelling en andere activiteiten binnen het park.

In de laatste fase wordt de techniek opnieuw bekeken. De vraag is gesteld of de zonnepanelen anders ofwel optimaler kunnen worden gesitueerd. Er worden wederom nieuwe tekeningen gemaakt, die resulteren in een kostenbesparing die een gunstige invloed heeft op de businesscase. Ook ten aanzien van de veiligheid worden met de keuze voor speciale SolarEdge omvormers belangrijke stappen gezet.
Op 13 december 2015 wordt een subsidie voor het groendeel van het park door de provincie Gelderland aan NL Solarpark de Kwekerij verleend. Dit betekent het echte sluitstuk voor financiering van het gehele project.

De geplande splitsing van de zon en groen activiteiten is voldoende voor financiers om een financieringsvoorstel te doen voor het zonne-energie deel van het project. Er wordt een investeerder voor het project gevonden, namelijk Willem de Lint van de Willem-Bernard Investeringsmaatschappij. Willem staat vierkant achter de basisgedachte van dit park zoals dat in het voorjaar 2012 door Erik Mol, Nico Wissing en Ton Koenders is neergelegd. Het allereerste toegankelijke zonne-energiepark in tuinomgeving kan nu echt worden gerealiseerd!

In de lente van 2016 begint het uitzetten van het park. De bouwwerkzaamheden door B&W energie (met vestiging in Ulft en moederbedrijf net over de grens in Duitsland) starten vanaf april 2016. Uiteindelijk is er gekozen voor de best mogelijke componenten: zonnepanelen van Solarworld, omvormers van SolarEdge en onderstellen van Schletter. Het neusje van de zalm op zonne-energiegebied! Op 4 augustus 2016 wordt de eerste stroom aan het netwerk geleverd en kan energieleverancier Qurrent haar klanten de eerste Kwekerijstroom aanbieden! Bij de bouw zijn heel veel lokale, provinciale en Nederlandse bedrijven betrokken. In het najaar van 2016 start het team van NL Greenlabel en GreenM2 hoveniers met het aanleggen van het tuingedeelte. Vanaf begin april 2017 start het inzaaien van gras en bloemen om NL Solarpark de Kwekerij er fantastisch uit te laten zien tijdens de opening die op 3 juni 2017 plaatsvond.